KİŞİŞEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

Sayın Hemşehrimiz;

İşlemlere devam etmeden önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki metni
okuyarak onaylayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından
işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve metinde
belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde Kurumunuza iletmiş olduğum veya Kurumunuzca
edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla,
belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına onay verdiğimi
özgür iradem ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BİLGİLENDİRME METNİ

DEĞERLİ HEMŞEHRİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ
BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması
ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
etmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde
kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini
ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak
nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri
kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak
bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen
bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar
kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka
hizmetlerimizi sunabilmektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun ve mevzuat hükümlerinin
zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin
yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve
belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar
çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay
ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme
formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz,
yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

• Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No:25 Karesi / Balıkesir adresine yazılı olarak;

• balikesirbb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

• Noter kanalı ile;

• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@balikesir.bel.tr adresine e-posta göndererek
yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri
Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İnternet ortamında BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA tarafımdan verilen bilgilerimin
doğru olduğunu, bu bilgilere göre internet ortamında BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
bilgisayar sistemindeki kişisel bilgilerimi işleme, sorgulama ve diğer işlemler için BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından verilen ve tarafımca değiştirilecek olan kullanıcı kodu
ve kişisel şifrenin korunması ile internet üzerinden kredi kartı ile yapacağım işlemlerde her türlü riskin
tarafıma ait olduğunu, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN unutulmuş, çalınmış veya
kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından
kullanılmasından ve sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorum.